Više od hiljadu majki, ko­ri­sni­ca do­ži­vot­nih na­kna­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še de­ce protestuju ispred Vlade Crne Gore zbog smanjenja naknada i traže ostavke odgovornih.