Dan porodice danas se obeležava širom sveta, a tim povodom Centar za prava deteta istakao je u saopštenju važnost zaštite i podrške deci.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je ovaj dan 1993. godine kako bi ohrabrila zemlje članice da prepoznaju potrebu za osnaživanjem porodice kao institucije.

Centar za prava deteta podsetio je u saopštenju da su u vreme epidemije porodice suočene s gubitkom prihoda, strahovima od nepoznatog i ekonomskom nesigurnošću, što dovodi do povećanog rizika od nasilja nad decom, porasta broja dečjih brakova, kao i se*sualnog zlostavljanja i eksploatacije dece.

S obzirom na to da deca najčešće provode vreme na društvenim mrežama, istraživanja su pokazala da vrlo lako mogu postati meta seksualnih predatora i zlostavljača na internetu, posebno zbog osećaja usamljenosti i zabrinutosti, zbog čega Centar podseća na zabrinjavajuće podatke izloženosti dece telesnom kažnjavanju.

Prema podacima UNICEF-ovog istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS) položaja žena i dece iz 2014. godine, u Srbiji je 43 odsto dece do 14 godina izloženo barem jednom vidu psihološkog ili fizičkog kažnjavanja od strane članova domaćinstva.

Za Centar je zabrinjavajući podatak da je fizičko kažnjavanje najzastupljenije kod dece od 3 i 4 godine, a teškom fizičkom kažnjavanju je bilo izloženo 8 odsto dece, s tim što je više devojčica nego dečaka.

Kako bi zaštitili decu od nasilja u svim okruženjima, neophodno je delovati celovito, što podrazumeva i nedvosmislenu zakonsku regulativu kojom se izričito zabranjuje svaki vid nanošenja telesne kazne u svrhu disciplinovanja, poručuju iz Centra.

Propisivanje zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima, pored ispunjavanja preporuka međunarodnih tela koja prate sprovođenje ratifikovanih konvencija, vodilo bi izgradnji nenasilnih modela ponašanja u našem društvu i bezbednijem okruženju za decu, smatraju u Centru za prava deteta.

Oni poručuju da je neohodno posebnu brigu i zaštitu osigurati deci sa smetnjama u razvoju, deci migrantima, romskoj deci, deci koja žive i rade na ulici, deci sa HIV-om/AIDS-om, deci pripadnicima LGBTI populacije i drugoj ranjivoj deci, kako se ne bi dodatno pogoršao njihov položaj.