Ono što treba da znate to je da morate da obezbedite overenu saglasnost, koja po potpisu kod notara košta oko 300 dinara. Ona je potrebna od oba roditelja bez obzira na njihov bračni status, odnosno od drugog ako maloletno lice van Srbije ide u pratnji jednog.

Naime, od 2018. godine novim Zakonom o graničnoj kontroli maloletna lica su, uz opšti režim, uvedena i u poseban režim granične kontrole, koji važi samo za njih. Odredbe ovog Zakona sadrže dva rešenja zaštitnog karaktera u korist maloletnih lica, od kojih se jednim rešenjem stvara obaveza za policijske službenike, a drugim rešenjem obaveze za lice u čijoj pratnji maloletnik putuje, a nije mu roditelj ili zakonski zastupnik.

Novim Zakonom, kako je objašnjeno, u odnosu na prethodni stvorene su dodatne pretpostavke da se kada prelazite granični prelaz Srbije preventivno spreči zloupotreba dece i unapredi zaštita maloletnih lica u celini. Kada je u pitanju saglasnost roditelja za putovanje njihovog deteta u inostranstvo, ona je uvek potrebna od strane oba roditelja, bez obzira da li dete granicu prelazi samo ili to čini sa drugim osobama koje mu nisu roditelji ili zakonski zastupnici.Kada dete putuje u inostranstvo sa jednim od roditelja, uvek je potrebna saglasnost drugog roditelja, bez obzira da li su roditelji u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, odnosno, koji roditelj obavlja starateljstvo ako su razvedeni.

To je samo jedna od stvari koju ako nemate, možete biti vraćeni sa granice. Preciznije, davanje saglasnosti, od slučaja do slučaja, izgleda ovako.

Tata iz Srbije i video kako izgleda letovanje sa decom_1363088321.jpg
Shutterstock 

Dete samo putuje van Srbije sa društvom, školom, sportskim klubom ili nekom drugom organizacijom - Važe opšta pravila Zakona, odnosno, za prelazak državne granice maloletno lice do navršene 16. godine života mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako oni zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika umesto roditelja.

Dete putuje van Srbije samo, odnosno bez roditelja koji su u braku - Važe opšta pravila Zakona, odnosno, za prelazak državne granice maloletno lice do navršene 16. godine života mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo.

Dete putuje van Srbije sa jednim od roditelja koji su u braku - U ovom slučaju maloletno lice do navršene 16. godine života mora posedovati saglasnost roditelja koji ne putuje sa njima i on tu saglasnost daje roditelju koji putuje sa detetom.

Dete putuje van Srbije samo, a njegovi roditelji su razvedeni - Potrebna je overena saglasnost oba roditelja, sem u slučaju ako oni zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.

Dete razvedenih roditelja putuje van Srbije sa jednim od roditelja - Potrebna je overena saglasnost roditelja koji je ne putuje, sem ako on ne vrši zajedničko roditeljsko pravo, i koju tu saglasnost daje roditelju koji sa maloletnim licem do navršene 16. godine života putuje van granica Srbije.

Šta stvara zabunu?

Zabunu u vezi sa davanjem saglasnosti za putovanje maloletnog lica u inostranstvo zapravo stvara ono što prethodi prelasku granice i izlasku iz Srbije, a to je izdavanje putne isprave, odnosno, pasoša detetu. U tom procesu, ako samo jedan roditelj samostalno obavlja roditeljsko pravo, primenjuje se sudska presuda kojom je to roditeljsko pravo regulisano i u kojoj mora biti naglašeno da roditelj koji podnosi zahtev za izdavanje putne isprave za dete, samostalno obavlja roditeljsko pravo i da ima pravo, između ostalog, da sa detetom putuje u inostranstvo ili samostalno daje saglasnost za njegovo samostalno ili putovanje u pratnji drugog lica van granica Srbije.

plaža_more_letovanje__stefan_stojanović_ (1).jpg
MONDO/Stefan Stojanović 

Šta je sem saglasnosti potrebno za izlazak iz zemlje?

Pored overene saglasnosti u navedenim slučajevima, deci je potreban i pasoš, s tim da u određenim slučajevima granicu mogu preći i sa ličnom kartom na koju deca u Srbiji imaju pravo od desete godine života. Deca starija od deset godina sa ličnom kartom mogu preći granice sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Severnom Makedonijom.

Koliko košta saglasnost za putovanje van Srbije?

Potvrda, odnosno, overena saglasnost se dobija kod notara i cena ove usluge je 300 dinara po potpisu, dakle, ako je daje samo jedan od roditelja. Ako je potrebna saglasnost oba, ova usluga košta 600 dinara.

BONUS VIDEO:

Putovanje avionom Tiktok/sophiacelentano48

(MONDO)