Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, kojim je predloženo povećanje specifičnih iznosa akcize na derivate nafte, duvanske prerađevine i alkoholna pića, kafu i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta za osam odsto u odnosu na važeće iznose akciza.

Ovaj zakon će se primenjivati od 1. oktobra, pa će i poskupljenja sledovati nakon tog datuma, s tim da je za deo odredaba predviđeno da se primenjuje kasnije. Zakonom je predviđeno i da se akciza na biogorivo i biotečnosti ne uvećava, imajući u vidu da je regulatorni okvir koji uređuje ovu materiju još uvek u razvoju, te će se poreska politika oporezivanja ovih proizvoda detaljnije urediti nakon donošenja svih relevantnih strateških dokumenata.

"Istovremeno sa povećanjem iznosa akcize na derivate nafte ne menja se iznos akcize do koga se ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize za derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe, grejanje, kao i u industrijske svrhe, čime se iznos refakcije krajnjim korisnicima uvećava, odnosno izbegava se povećanje troškova zbog uvećanja akcize. Takođe, u cilju smanjenja troškova poljoprivrednih proizvođača - poljoprivrednih gazdinstava i fizičkih lica – nosilaca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava, predlaže se uvođenje refakcije plaćene akcize na derivate nafte – dizel gorivo i biogorivo, koje se kao motorno gorivo koristi u poljoprivredne svrhe za pogon poljoprivrednih mašina", piše u obrazloženju.

Takođe, kako se navodi, da imajući u vidu da je obim proizvoda koji podležu oporezivanju akcizama u Republici Srbiji manji od onog koji zahteva Direktiva o oporezivanju energenata i električne energije, ovim zakonom predlaže se dalje usklađivanje sa ovom direktivom, tako što se predlaže uvođenje akcize na prirodni gas za krajnju potrošnju koji se koristi kao gorivo za pogon motornih vozila i za grejanje, utvrđuju se obveznik akcize, osnovica akcize, iznosi akcize na navedeni proizvod u zavisnosti od namene korišćenja istog, oslobođenja i dr, kao i ovlašćenje Vlade da bliže uredi način i postupak oporezivanja akcizom prirodnog gasa.

S obzirom na to da se radi o novom akciznom proizvodu, u cilju stvaranja uslova za implementaciju ovog zakonskog rešenja, predlaže se da početak primene oporezivanja akcizom prirodnog gasa bude od 1. januara 2025. godine. Takođe, s obzirom na to da se, kako je navedeno u obrazloženju, tržište duvana i duvanskih proizvoda kontinuirano menja, idući u smeru razvoja novih i alternativnih proizvoda, koji u svom sastavu ne sadrže duvan, ali sadrže nikotin, ovim zakonom predlaže se uvođenje novog akciznog proizvoda – nikotinske vrećice, kojim se, u smislu ovog zakona, smatraju proizvodi za jednokratnu upotrebu koji sadrže nikotin ili jedinjenja nikotina i druge sastojke, upakovani u vrećice ili porozne vrećice i isključivo su namenjeni oralnoj upotrebi, a koji se stavljaju u promet u skladu sa normativima propisanim za tržište Republike Srbije.

"Imajući u vidu da ovi proizvodi predstavljaju i supstitut za cigarete i ostale duvanske prerađevine, naročito među mlađom populacijom, ovim zakonom predlaže se oporezivanje istog akcizom, pri čemu bi osnovica za obračun akcize bila kilogram neto mase nikotinskih vrećica. Predložena je odložena primena normi vezane za oporezivanje ovog proizvoda od 1. januara 2024.godine", navodi se.

Pored toga, ovim zakonom predlaže se uvođenje sistema e-akciza koji je centralizovani informacioni sistem kojim upravlja ministarstvo nadležno za poslove finansija, a koji preuzima podatke iz drugih registara koji se vode kod nadležnih organa, kao i podatke u vezi sa akciznim proizvodima, obveznicima akcize i učesnicima u prometu, omogućava podnošenje elektronskih zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica, elektronskih zahteva za izdavanje i obnavljanje dozvola za akcizna skladišta, upravljanje poslovnim procesima i komunikaciju između korisnika sistema e-akciza u vezi sa akciznim proizvodima i koji evidentira, čuva i obrađuje podatke u vezi sa kretanjem akciznih proizvoda.

"U okviru sistema e-akciza uvode se kontrolne akcizne markcice sa QR kodom. S tim u vezi precizira se koji učesnici u prometu akciznih proizvoda su u obavezi da skeniraju akciznu markicu obeleženu sa QR kodom. Ovaj sistem će omogućiti praćenje akciznih proizvoda, cigareta i duvanskih prerađevina koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju (nesagorevajući duvan) čija potrošnja je u konstantnom porastu, od proizvođača/uvoznika do krajnjeg korisnika akciznih proizvoda u cilju sprečavanja nelegalne trgovine ovim proizvodima, što će imati uticaj na povećanje prihoda u budžetu Republike Srbije i smanjenje sive ekonomije", piše u obrazloženju.

Ovim zakonom predlaže se i da Uprava carina vodi registar uvoznika alkoholnih pića i kafe, a sve u cilju što adekvatnijeg praćenja akciznih proizvoda u svim fazama prometa. Predloženim povećanjem akcize, kako se navodi, očekuje se povećanje prihoda od akciza, pre svega, od derivata nafte i cigareta od oko četiri milijarde dinara do kraja 2023. godine.

BONUS VIDEO: 

EKONOMISTA SAVETUJE U ŠTA DANAS PRETVARATI NOVAC: Ne treba igrati samo na JEDNU kartu! Danas je važno ne izgubiti MNOGO Kurir televiija

(MONDO/eKapija)