Prosvetni radnici danas imaju veoma odgovornu ulogu i zbog toga su svojim učenicima pomogli da razviju osećaj odgovornosti i da preuzimaju konkretne korake u donošenju odluka.

Sekretarijat za zdravstvo je podržao program “Zdravstvena edukacija prosvetnih radnika i saradnika u školama u Beogradu u oblasti promocije zdravih stilova i prevencije rizičnog ponašanja” koji sprovodi Gradski zavod za javno zdravlje Beograd. Radi se o projektu koji ima za cilj da osnaži kapacitet prosvetnih radnika i saradnika za rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Akcija se odvila u tri faze. Prva faza je “Škola zdravih navika” koja je namenjena uzrasnoj populaciji od prvog do četvrtog razreda, druga faza se naziva “Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci” i namenjena je učenicima od četvrtog do osmog razreda, a poslednja faza je namenjena đacima srednje škole i zove se “Psihoaktivne substance i mladi - borba emocija i znanja”.

Ceo projekat je interaktivan, nisu klasična suvoparna predavanja već ozbiljan pristup gde su nastavnici imali ulogu voditelja i moderatora. Učenici su imali proaktivan pristup u svim etapama programa.

Ovi programi su zvanično najavljeni i u katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Realizovani su u prostorijama Gradskog zavoda za javnog zdravlje Beograd.