• Izdanje: Potvrdi
IMATE PRIČU? Javite nam se.

IMATE PRIČU? Javite nam se.

IMATE PRIČU? Javite nam se.

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne sme biti više od 25 MB.

Poruka uspešno poslata

Hvala što ste poslali vest.

Dodatno
Izdanje: Potvrdi

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

POBEDA! Sačuvana PLUĆA GRADA, sprečena SEČA ŠUME na Košutnjaku!

Autor Jelena Stokić

Kompleks Avala filma na Čukarici kako je bilo najavljivano trebalo je da poprimi potpuno drugačiji izgled. Planirana je bila i seča oko 30 hektara šume. Odgovorne kompanije kao što je "Kurir" sprečile su ovo uništavanje "pluća Beograda."

 Avala film rekonstrukcija Avala studios seča šume Košutnjak Izvor: Printsreen


Državni vrh, građani, stručna javnost i najistaknutiji pojedinci društva pridružili se borbi Kurira protiv seče šume.

List je nedeljama upo­zo­ra­vao na opa­snu na­me­ru in­ve­sti­to­ra "Ava­la stu­dios" da uni­šti 30 he­k­ta­ra šu­me i ze­le­nila na Ko­šu­t­nja­ku za­rad gra­d­nje sta­m­be­no-po­slov­nog kompleksa.

Možda će vas zanimati

"Ku­rir" je na ovu opa­snu na­me­ru in­ve­sti­to­ra "Ava­la stu­dios" nedeljama upo­zo­ra­vao, a bro­j­ni ak­ti­vi­sti, pred­stav­ni­ci eko­lo­ških udru­že­nja i bor­ci za za­šti­tu ži­vo­t­ne sre­di­ne uka­zi­va­li su da će ukla­nja­nje šu­m­skih i dru­gih ze­le­nih po­vr­ši­na po­ve­ća­ti za­ga­đe­nje va­zdu­ha, po­ja­ča­ti efe­kat to­plo­t­nog ostr­va, ali i de­hu­ma­ni­zo­va­ti pros­tor, kao i da će do­ći do op­te­re­će­nja u sao­bra­ća­ju u tom de­lu gra­da ko­ji mno­gi sma­tra­ju "plu­ći­ma Beo­gra­da."

Pred­sed­nik Sr­bi­je Ale­k­san­dar Vu­čić po­dr­žao je ini­ci­ja­ti­vu "Ku­ri­ra" i za­h­te­ve gra­đa­na da se spre­či uni­šta­va­nje oko 30 he­k­ta­ra šu­me i ze­le­nih po­vr­ši­na na Ko­šu­t­nja­ku za­rad izgra­d­nje oko 600.000 kva­dra­ta sta­m­be­no-po­slov­nog ko­m­ple­k­sa.

"Na­rav­no da sam pro­tiv se­če šu­me u Ko­šu­t­nja­ku. Ko­me no­r­mal­nom mo­že pa­sti na pa­met da uda­ri na oa­zu Beo­gra­da?! Za pro­te­klih osam go­di­na, ko­li­ko je SNS na vla­sti, bo­ri­li smo se za po­šu­mlja­va­nje, a ne uni­šta­va­nje šu­ma. Ko­šu­t­njak su plu­ća Beo­gra­da i ne bi­smo sme­li da do­pu­sti­mo da bu­du žr­tvo­va­na zbog ne­či­jih li­č­nih in­te­re­sa", re­kao je pred­sed­nik za Ku­rir.

Pro­je­kat "Ava­la fi­l­m­ski pa­rk", ka­ko je na­veo no­si­lac pro­je­k­ta "Ava­la stu­dios", po­dra­zu­me­va re­vi­ta­li­za­ci­ju pos­to­je­ćih i izgra­d­nju no­vih fi­l­m­skih stu­di­ja "za pri­vla­če­nje ho­li­vu­d­skih i dru­gih glo­bal­nih pro­du­k­ci­ja i ra­zvoj sr­p­ske ki­ne­ma­to­gra­fi­je". Me­đu­tim, ono što je iza­zva­lo ve­li­ku bu­ru u jav­nos­ti je to što, po­red ovog, pro­je­kat po­dra­zu­me­va i izgra­d­nju ogro­m­nog sta­m­be­no-po­slov­nog ko­m­ple­k­sa u jed­nom od na­j­lep­ših de­lo­va gra­da, ko­ji je ze­le­na oa­za za Beo­gra­đa­ne.

Na ela­bo­rat za plan de­ta­lj­ne re­gu­la­ci­je ko­m­ple­k­sa "Ava­la fi­l­ma" u tom pa­r­ku, ko­ji je po­če­t­kom ju­la Se­kre­ta­ri­jat za ur­ba­ni­zam i gra­đe­vin­ske po­slo­ve gra­da Beo­gra­da sta­vio na ra­ni jav­ni uvid, ulo­že­no je vi­še od 7.000 pri­med­bi.

Uhva­će­ni u laži

U "Ava­la stu­dio­su" su pr­vo­bi­t­no tvr­di­li za Ku­rir da se­če šu­me ne­će bi­ti, da bi po­tom obja­sni­li da oni ima­ju in­te­res sa­mo na 40 od 86,8 he­k­ta­ra, ko­li­ko je pre­d­met Pla­na de­ta­lj­ne re­gu­la­ci­je, te da je na tih 40 he­k­ta­ra sa­mo se­dam he­k­ta­ra kva­li­te­t­ne šu­me.

Na­kon što je "Ku­rir"obja­vio da se iz ma­pe, ko­ju je sa­ma fi­r­ma po­sla­la, a što su po­tvr­di­li i stru­č­nja­ci, ja­sno vi­di da će ogro­m­ne ze­le­ne po­vr­ši­ne ne­sta­ti pod uda­rom be­to­na, "Ava­la stu­dios“ je na­ja­vio de­man­ti, da bi po­tom br­že-bo­lje odu­stao, shva­ti­v­ši da je sve ta­č­no i da ni­ka­ko ne mo­že opra­v­da­ti pla­ni­ra­no pu­sto­še­nje.

Da stvar bu­de go­ra, i sa­ma ko­m­pa­ni­ja je pra­k­ti­č­no priz­na­la da će, ka­ko su na­ve­li, "re­du­ko­va­ti mo­č­va­re, ale­r­ge­no ra­sti­nje i sa­mo­ni­kla sta­bla bez vred­nos­ti".

Dron Ku­rir te­le­vi­zi­je sni­mio je to po­dru­č­je, a na sni­m­ku se ja­sno vi­di da su mno­go ve­će po­vr­ši­ne pod šu­mom ne­go što "Ava­la stu­dios" tvr­di.

Stru­č­nja­ci su upo­zo­ra­va­li da ako i pos­to­ji lo­še ra­sti­nje, ono bi tre­ba­lo da bu­de za­me­nje­no kva­li­te­t­nim, a ne da se na tom me­stu di­že na­se­lje za oko 10.000 lju­di.


Ka­m­pa­nja AMG "Za­sa­di dr­vo" - u jed­nom da­nu vi­še od 50.000 stabala


l U če­tvo­ro­me­se­č­noj ka­m­pa­nji ko­m­pa­ni­je AMG "Za­sa­di dr­vo“ sa­mo u jed­nom da­nu za­sa­đe­no je 51.256 no­vih sta­ba­la, što pred­sta­vlja na­j­ve­ći pro­je­kat sa­d­nje dr­ve­ća u Sr­bi­ji. Ku­rir i AMG će se uvek bo­ri­ti za po­šu­mlja­va­nje i spre­ča­va­nje se­če dr­ve­ća.


Kampanju su podržali  Ra­t­ko Ri­stić, de­kan Šu­ma­r­skog fakulteta, Du­šan Ko­va­če­vić, akademik, 
Va­si­li­je Kre­stić, aka­de­mik SA­NU i istoričar, l Mi­r­ko Po­po­vić, iz NVO Re­gu­la­tor­ni in­sti­tut za ob­no­vlji­vu ene­r­gi­ju i ži­vo­t­nu sre­di­nu.

Prof dr. Ra­t­ko Ri­stić, de­kan Šu­ma­r­skog fa­ku­l­te­ta, ka­že da je od izu­ze­t­ne va­žnos­ti oču­va­nje ze­le­nih po­vr­ši­na u Beo­gra­du i da bi se­ča šu­me u Ko­šu­t­nja­ku do­ve­la do bro­j­nih po­sle­di­ca po bio­di­ve­r­zi­tet tog po­dru­č­ja, ali i kva­li­tet ži­vo­ta sta­nov­ni­ka.

"Ukla­nja­njem ze­le­nih po­vr­ši­na na Ko­šu­t­nja­ku se po­ve­ća­va po­te­n­ci­jal za­ga­đi­va­nja gra­da, a gra­d­ski pros­tor se de­hu­ma­ni­zu­je. Po­se­b­no je pro­ble­ma­ti­č­no što su te šu­me na pa­di­na­ma ko­je gra­vi­ti­ra­ju ka sli­vu To­p­či­de­r­ske re­ke i uko­li­ko se uklo­ne, po­ve­ća­va se po­te­n­ci­jal za po­ja­vu bu­ji­č­nih po­pla­va. Oču­va­njem ze­le­ni­la, sa dru­ge stra­ne, bez ob­zi­ra na to da li je to do­bra ili lo­ša šu­ma, li­va­da ili pa­šnjak, ima­te ma­tri­cu za oču­va­nje bio­di­ve­r­zi­te­ta, a ubla­ža­va se i efe­kat to­plo­t­nih ostr­va", ka­že Ri­stić, ko­ji do­da­je da je veo­ma do­bro što je Ku­rir, ko­ji je, ka­ko ka­že, vr­lo či­tan, po­dr­žao ak­ci­ju da se zau­sta­vi se­ča šu­ma.

Du­šan Ko­va­če­vić ističe da je pri­ro­da neo­p­hod­na čo­ve­ku da bi za­dr­žao zdrav ra­zum i da mo­ra­mo sa­ču­va­ti sva­ko dr­vo u Beo­gra­du.

"Sva­ko dr­vo u Beo­gra­du je dra­go­ce­ni­je od mno­gi lju­di. Mi smo tu, ide­mo i pro­la­zi­mo, a sva­ko dr­vo je je­dan uzdah u bo­r­bi za zdrav ra­zum. Ni­je va­žno da li go­vo­ri­mo o pet, pe­de­set ili hi­lja­du sta­ba­la, mo­ra­mo ču­va­ti sva­ko", ka­že Ko­va­če­vić.

Va­si­li­je Kre­stić kaže: "Šu­mu tre­ba ču­va­ti. Šu­ma se ne se­če bez ozbi­lj­nih i vr­lo opra­v­da­nih ra­zlo­ga, ni­ti se ta­ko ola­ko uni­šta­va pri­ro­da. Do­bro je što ste kao me­di­ji sta­li iza to­ga da se to spre­či. Ap­so­lu­t­no vam je, kao me­di­ju, to pra­va ulo­ga - da šti­ti­te in­te­re­se lju­di."

l Mi­r­ko Po­po­vić, iz NVO Re­gu­la­tor­ni in­sti­tut za ob­no­vlji­vu ene­r­gi­ju i ži­vo­t­nu sre­di­nu navodi da je u pla­nu je na­ve­de­no da je ci­lj izgra­d­nje stva­ra­nje uslo­va za ra­zvoj fi­l­m­ske in­du­stri­je i da to in­ve­sti­to­ru ni­ko ne spo­ri.

"A što se ti­če ko­me­r­ci­jal­nih i sta­m­be­nih pros­to­ra, to je ne­pri­hva­tlji­vo sa sta­no­vi­šta za­šti­te ži­vo­t­ne sre­di­ne. Se­ča sta­bla ili žbu­na pred­sta­vlja na­pad na pra­vo gra­đa­na na či­st va­zduh i zdra­vu sre­di­nu."

Budite bolje informisani od drugih, PREUZMITE MONDO MOBILNU APLIKACIJU.

Pročitajte i ovo

Komentari 12

Komentar je uspešno poslat.

Vaš komentar je prosleđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspelo.

Nevalidna CAPTCHA

Bgbg

Predsednice, uz duzno postovanje, od kako je SNS na vlasti, sve zeleno je sivo, ne znam o kom posumljavanju pricate. Pogledajte fotografije Trga republike nekad i sad. Gde su sve one zardinjere za cvecem? Posadili ste 10 stabla drveta u usijan beton...

Posmatrač

@nijesedesilo eno ga na halo oglasima plac od 72 ara pored bazena za 2 miliona, u ulici miloja zakica uz ulicu se seče suma parcelu po parcelu i zidaju zgradice onako u tišini.

Tafak

@Posmatrač Pa vec su bar trecinu planiranog izgradili tako

 Avala film rekonstrukcija Avala studios seča šume Košutnjak