Slušaj vest

Neretko se u Srbiji dešava da poslodavci premeštaju zaposlene na druga radna mesta a brojni radnici se pitaju u kom slučaju je takav postupak zakonit. Advokat Lazar Borozan objasnio je za portal MONDO koji uslovi moraju da budu ispoštovani kako Zakon o radu ne bi bio prekršen. 

"Zakon o radu premeštanje zaposlenog sa jednog radnog mesta na drugo reguliše na vrlo jasan način. Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada, odnosno Aneks ugovora ako potreba procesa organizacije rada zahteva premeštanje na drugi odgovarajući posao. Tu je vrlo bitno da drugi odgovarajući posao jeste posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni Ugovorom o radu", započeo je sagovornik razgovor za naš portal.

Objasnio je da ne može neko ko je menadžer u firmi da bude premešten na posao radnika u magacinu. Prema rečima advokata, potrebno je da posao bude odgovarajući. 

"Pored toga potrebno je da uz taj Aneks ugovora o radu poslodavac zaposlenom dostavi pisano obaveštenje koje sadrži razloge za ponuđeni Aneks ugovora gde bi se obrazložilo koje su to potrebe procesa organizacije rada usled kojih se zahteva premeštaj", istakao je Borozan. 

Kako je advokat objasnio za portal MONDO, pored tih razloga za Aneks ugovora potrebno je da poslodavac zaposlenog obavesti o roku da se izjasni i on ne može da bude kraći od osam radnih dana. I na kraju je potrebno je da poslodavac obavesti zaposlenog o pravnim posledicama koje mogu da nastanu usled nepotpisivanja Aneksa ugovora.

"Zaposleni koji potpiše Aneks ugovora u roku opet zadržava pravo da pred sudom osporava zakonitost tog Aneksa. Zaposleni koji odbije ponudu Aneksa u ostavljenom roku zadržava opet pravo da u sudskom postupku povodom otkaza svog Ugovora o radu osporava zakonitost tog Aneksa. Tu bi mogao da osporava zakonitost Aneksa i samim tim bi tražio i naknadu štete", naveo je Lazar Borozan.

Prema njegovim rečima, smatra se da je zaposleni odbio ponudu Aneksa ako ne potpiše u roku koji je dat.

"Ako nije zakonita procedura, dakle ako su suštinski razlozi za premeštanje zlonamerni, odnosno ako premeštanjem poslodavac želi da kazni zaposlenog ili ako nije ispoštovana formalno-pravna procedura u smislu da nije dato objašnjenje, da nisu navedeni razlozi, to je sve opet nezakonita procedura koju zaposleni može da osporava pred sudom i tu kazne nisu male. Kazne za nezakonito premeštanje zaposlenog su od 600.000 do 1.500.000 dinara za pravno lice koje je poslodavac", zaključio je razgovor za MONDO advokat Lazar Borozan.

Zaposleni može da bude premešten i u drugo mesto

Zakon o radu takođe navodi da zaposleni može da bude premešten i u drugo mesto rada.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada:

1) ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela;

2) ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van slučajeva iz stava 1. ovog člana samo uz svoj pristanak.

BONUS VIDEO: 

KAKO PREPOZNATI ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MESTU: Mobing - problem koji traje Kurir televizija