Oko 190.000 ljudi u Srbiji, prema Uredbi o energetski ugroženom kupcu, ima pravo na umanjenje računa za struju, odnosno imaju pravo da mesečno dobijaju besplatno određenu količinu struje

Ukoliko potrošač živi sam i ima primanja do 21.074,68 dinara oslobođen je plaćanja struje do 120 kilovata mesečno. Ovo se odnosi i na višečlana domaćinstva koja mesečno nemaju dovoljno novčanih primanja. Ipak, neophodno je istaći da se ovde ne radi o kompletnom brisanju računa za struju već da se račun na ovaj način ne umanjuje u celosti, već se smanjuje samo naplata potrošnje. Ostali, fiksni, troškovi kao što su obračunska snaga, trošak javnog snabdevača, naknada za proizvođače zelene energije i slično moraju da se plate.

Prema Uredbi ugroženi kupac je domaćinstvo (samačko ili višečlano) koje živi u jednoj stambenoj jedinici i kome se isporučuje energija.

Kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca:

 • materijalni položaj (ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova, imovno stanje)
 • ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili dodatak za pomoć i negu drugog lica 
 • zdravstveno stanje člana domaćinstva

Što se tiče ukupnih mesečnih prihoda, uzimaju se u obzir sva primanja i prihodi pojedinca i porodice, i ova granica se povećava u odnosu na broj članova. Tako da, ukupan mesečni prihod domaćinstva može da bude:

 • za domaćinstva sa jednim članom do 21.074,68 dinara;
 • za domaćinstva sa dva člana do 33.402,13 dinara;
 • za domaćinstva sa tri člana do 45.729,58 dinara;
 • za domaćinstva sa četiri člana do 58.057,03 dinara;
 • za domaćinstva sa pet članova do 70.384,48 dinara;
 • za domaćinstva sa šest članova do 82.711,93 dinara;
 • za domaćinstva sa više od šest članova za svakog dodatnog člana dodaje se: 12.327,45 dinara.

Kada govorimo o imovnom stanju Uredbom je definisano da domaćinstvo ne poseduje drugu stambenu jedinicu osim stambene jedinice maksimalne površine koja odgovara broju članova domaćinstva.

Tako da je ukupna površina stambenog prostora može da bude:

 • za jednočlano domaćinstvo do 40 m2
 • za dvočlano domaćinstvo do 58 m2
 • za tročlano domaćinstvo do 66 m2
 • za četvoročlano domaćinstvo do 74 m2
 • za petočlano domaćinstvo do 87 m2
 • za šestočlano i veće domaćinstvo do 96 m2

(MONDO/Blic)