Globalna inicijativa za zabranu nasilja nad decom "End All Corporal Punishment of Children" pozvala je nacionalne institucije za ljudska prava, organizacije civilnog društva i pojedince koji žele da doprinesu praćenju napretka izmena Porodičnog zakona da pošalju informacije o trenutnom stanju u svojim državama.

Prema preporukama Komiteta za prava deteta sve države imaju obavezu da zabrane svaki oblik telesnog kažnjavanja dece.

UČESTVUJTE U ANKETI: Oni kažu - ne tucite decu! A vi, šta mislite?

One koje to tek treba da učine često javno izražavaju političku obavezu da uvedu zabranu, ali se dešava da države po ovom pitanju ne naprave nikakav napredak. Nadležne institucije podsećaju da posvećenost mora biti put ka reformi zakona, a ne samo prazan gest.

Centar za prava deteta objavio je danas saopštenje u kojem ukazuje na ovaj problem i ističe da se zalaže za izričitu zabranu telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima i promoviše pozitivni i nenasilni model vaspitavanja i disciplinovanja deteta, što bi, dodaje se, dalje vodilo izgradnji nenasilnih modela ponašanja u našem društvu.

Prema poslednjem izveštaju Globalne inicijative za zabranu nasilja nad decom, Srbija je izrazila spremnost da zabrani svako telesno kažnjavanje dece prihvatanjem preporuke koja je data tokom Univerzalnog periodičnog pregleda Srbije 2008. godine, a ova obaveza je potvrđena prihvatanjem sličnih preporuka u 2013. i ponovo u 2018. godini, naveo je Centar za prava deteta u saopštenju.

"Propisivanje izričite zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima je neophodno u trenutnom društvenom kontekstu Srbije. Time bi se doprinelo i otklanjanju pogrešnih stavova i prestanku sa lošim praksama koje štete deci i narušavaju im osnovna prava", ističe Centar za prava deteta.

U saopštenju se dodaje da teoretski, zabrana "ponižavajućih radnji i kazni koje vređaju ljudsko dostojanstvo deteta" u članu 69. Zakona o porodici iz 2005. godine, zabranjuje telesno kažnjavanje u kućnom okruženju, jer neizmerno narušava detetovo dostojanstvo, ali zakon se na taj način ne tumači. Ono što onemogućava ovakvo tumačenje zakona je gotovo univerzalno društveno prihvatanje i upotreba telesnog kažnjavanja u odgajanju dece.

Anketa

Da li podržavate fizičko kažnjavanje dece?Ostvarivanje prava deteta na jednaku zaštitu od svih oblika nasilja zahteva jasan zakon prema kojem nijedan stepen ili oblik telesnog kažnjavanja nisu prihvatljivi ili zakoniti, bez izuzetka. Iz ove globalne inicijative podsećaju da treba zabraniti sve oblike telesnog kažnjavanja i druga ponižavajuća postupanja, u domu i svim drugim sredinama u kojima odrasli vrše autoritet nad decom.